Zakładanie upraw na gruntach porolnych


Obserwowany w wielu miejscach w kraju rozpad drzewostanów na gruntach porolnych, zakładanych dużym nakładem sił i środków w okresie powojennym, powoduje znaczne straty przyrodnicze i ekonomiczne. Sytuacja ta wymaga nie tylko finansowego wsparcia na przebudowę i pielęgnację istniejących zalesień, lecz także zwrócenia bacznej uwagi na zakładanie nowych upraw na gruntach nieleśnych
Autor: Wojciech Gil
Dział: Hodowla lasu
Numer: Drwal 4/2020, strona 50