Zamorskie sosny


Opisywane we wcześniejszych numerach „Drwala” robinia (nr 12/2020) i daglezja (nr 1/2021)
obok dębu czerwonego stanowią czołówkę introdukowanych gatunków drzew występujących
w polskich lasach. Stosunkowo często spotykanymi drzewnymi przybyszami są też
różne gatunki sosen
Autor: Wojciech Gil
Dział: Hodowla lasu
Numer: Drwal 2/2021, strona 62