Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty czasopism w wersji papierowej oraz elektronicznej wydawanych przez Oficynę Wydawniczą Oikos Sp. z o.o., w tym zasady sprzedaży czasopism w prenumeracie, prawa oraz obowiązki Zamawiającego i Wydawcy/Administratora, warunki zawierania i rozwiązywania umów o prenumeratę, odstąpienia od umowy, tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady ochrony danych osobowych.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:a) Wydawca lub Administrator – oznacza spółkę Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-316) przy ul. Kaliskiej 1/7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczo-Rejestrowy pod numerem KRS 0000082863 będącą płatnikiem VAT, NIP: 118-00-09-226, kapitał zakładowy: 393 000 PLNb) Regulamin – oznacza niniejszy dokumentc) Prenumerata – usługi sprzedaży czasopism w wersji papierowej, świadczone przez Wydawcę na rzecz Zamawiającego na podstawie Regulaminu.

  d) Prenumerata Elektroniczna – usługi sprzedaży czasopism w formie dostępu on-line do kolejnych numerów lub w formie pobrania pliku z czasopismem

  e) Zamawiający/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zamawiająca, opłacająca i korzystająca z Prenumeraty lub Prenumeraty elektronicznej według niniejszego Regulaminu

  f) Umowa – oznacza umowę sprzedaży Usług zawieraną pomiędzy Wydawcą a Zamawiającym z chwilą potwierdzenia przez Wydawcę przyjęcia zamówienia złożonego przez Zamawiającego. Czas trwania Umowy określony jest przez okres Prenumeraty lub Prenumeraty Elektronicznej i jest to minimalny czas trwania zobowiązań Zamawiającego wynikających z Umowy,

  g) Usługi – oznaczają usługi oferowane przez Wydawcę za pośrednictwem Serwisu, dostarczane zgodnie z Regulaminem, będące przedmiotem Umów, a także Usługi świadczone drogą elektroniczną związane z administrowaniem formularzem zamówień.

  h) Zamówienie – oznacza zamówienie złożone za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego w serwisach internetowych Wydawcy lub w innej formie wskazanej w regulaminie. Zamówienie odbywa się listownie, przez Internet lub telefonicznie w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Zamawiającym a Wydawcą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego,

  i) Serwis – oznacza serwis internetowy Wydawcy dostępny pod adresem: drwal.net.pl umożliwiający Zamawiającym zamówienie Produktów i Usług oraz ich realizację.

  j) Konsument – oznacza Zamawiającego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

 3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich Zamawiających prenumeratę poprzez serwisy internetowe należące do Wydawcy lub w innej formie wskazanej w regulaminie.
 4. Każdy Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

§2 Zamówienia prenumeraty

 1. Zamówienie Prenumeraty oraz Prenumeraty Elektronicznej odbywa się poprzez sieć Internet, telefonicznie lub listownie w formie umowy o prenumeratę zawieranej na odległość pomiędzy Zamawiającym a Wydawcą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.
 2. W przypadku zamówień internetowych Zalecanymi przeglądarkami internetowymi są: Internet Explorer 9 i wyższa, Firefox (wersja aktualna), Chrome (wersja aktualna), Opera (wersja aktualna) i kolejne wersje, Safari (wersja aktualna), z zachowaniem standardowych ustawień (funkcje typu blokada ciasteczek lub Adblock mogą uniemożliwić prawidłowe złożenie zamówienia).
 3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówień internetowych jest posiadanie przez Zamawiającego urządzenia umożliwiającego:
  a) dostęp do sieci Internet i przeglądanie zasobów internetu;
  b) wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej;
  c) posiadanie przez Użytkownika sprawnego adresu e-mail, który umożliwia wysyłkę i odbiór poczty elektronicznej.
 4. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 2 i 3 powyżej, Administrator nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Usług i zastrzega, że może mieć to negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione w niniejszym Regulaminie.
 6. Wydawca udostępnia czasopisma w prenumeracie kwartalnej, półrocznej, rocznej lub dwuletniej. Prenumerata może być rozpoczęta w dowolnym momencie i obejmuje kolejne wydania zgodnie z ofertą Wydawcy obowiązującą w dniu złożenia zamówienia.
 7. Prenumeratę można zamówić bezpośrednio na stronie internetowej Wydawcy wypełniając interaktywny formularz zamówienia. W formularzu zamówienia należy wybrać tytuły, których prenumeratą jest się zainteresowanym, określić rodzaj prenumeraty (krajowa lub zagraniczna), wybrać okres prenumeraty (kwartalna, półroczna, roczna, dwuletnia) oraz termin rozpoczęcia prenumeraty, a następnie wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą dane Zamawiającego, w tym dane adresowe do wysyłki, dane kontaktowe jak adres mailowy i numer telefonu oraz dane do rachunku/faktury oraz potwierdzić zamówienie, w tym łączną cenę zamówienia wraz z dostawą. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Administrator przekazuje Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia zlecenia w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w procesie zamówienia.
 8. Prenumeratę można także zamówić poprzez przesłanie na adres mailowy Wydawcy: prenumerata@oikos.net.pl, podając dane: dokładny adresowe do wysyłki, dane kontaktowe, tytuł i długość wybranej prenumeraty.
 9. Prenumeratę można także zamówić poprzez przesłanie listownego zamówienia pod adres pocztowy Wydawcy: Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., ul. Kaliska 1/7, 02-316 Warszawa, podając dane: dokładny adresowe do wysyłki, dane kontaktowe, tytuł i długość wybranej prenumeraty.
 10. Prenumeratę można także zamówić poprzez przesłanie faksu na numer +48 22 822 66 49, podając dane: dokładny adresowe do wysyłki, dane kontaktowe, tytuł i długość wybranej prenumeraty.
 11. Prenumeratę można zamówić również drogą telefoniczną pod numerami telefonów: +48 22 659 36 50, +48 693 074 669.
 12. Zamawiający składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi prenumeraty. Administrator/Wydawca zastrzega sobie prawo do korzystania z podanego przez Zamawiającego numeru telefonu oraz adresu e-mail do komunikacji z Zamawiającym w celach związanych z realizacją złożonego zamówienia.
 13. Wydawca/Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych podanych przez Zamawiającego w trakcie procesu składania zamówienia. Zamawiający oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu składania zamówienia są prawdziwe. W sytuacjach mogących wzbudzać uzasadnione podejrzenie o podaniu nieprawdziwych danych, Wydawca może uzależnić przyjęcie zamówienia od uwiarygodnienia danych podanych przez Zamawiającego.
 14. Zamawiający jest uprawniony do aktualizacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia i niezwłocznego informowania Wydawcy o każdorazowej zmianie tych danych, które mają wpływ na prawidłową realizację zamówienia. Zmiany powinny być przesłane mailem na adres: prenumerata@oikos.net.pl.
 15. Warunkiem realizacji zamówienia jest opłacenie Prenumeraty, a jej rozpoczęcie następuje w terminie do 14 dni po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Wydawcy.
 16. Realizacja Zamówienia Prenumeraty elektronicznej następuje, w zależności od wybranego sposobu płatności, tj. po dokonaniu płatności i jej zaksięgowaniu na rachunku Wydawcy bądź otrzymaniu przez Wydawcę potwierdzenia pozytywnej realizacji płatności z serwisu pośredniczącego w płatności elektronicznej (Dotpay, Tpay). Prenumerata elektroniczna, jest aktywna po upływie czternastu dni od daty zaksięgowania płatności na rachunku Wydawcy. Prenumerata Elektroniczna może być aktywna niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na rachunku Wydawcy, jeżeli Klient wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usług przed upływem terminu 14 dni i tym samym rezygnuje z możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni.

§3 Ceny prenumeraty i płatności

 1. Ceny Prenumeraty i Prenumeraty elektronicznej czasopism podawane są na stronach internetowych Wydawcy i są cenami wyrażonymi w złotych polskich, w które wliczony jest podatek VAT w ustawowo obowiązującej wysokości. Ceny podawane na stronach internetowych są wiążące w chwili złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Koszt dostawy zamówienia pod wskazany przez Zamawiającego adres jest pokrywany przez Wydawcę i jest zawarty w cenie Prenumeraty lub Prenumeraty elektronicznej.
 2. Zamawiający dokonuje płatności za zamówione przez siebie czasopisma przelewem bankowym, elektronicznym lub kartą kredytową poprzez szybki system płatności internetowej dostępny na stronach internetowych Wydawcy, na rachunek bankowy Wydawcy: nr rachunku: 12 1020 1042 0000 8102 0240 5918 odbiorca przelewu: Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., ul. Kaliska 1/7, 02-316 Warszawa.
 3. W tytule przelewu Zamawiający jest zobowiązany podać tytuł czasopisma, okres Prenumeraty lub Prenumeraty elektronicznej oraz pełen adres do wysyłki. Brak wskazania w tytule przelewu któregokolwiek z w/w elementów może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia lub w ogóle brak możliwości jego realizacji.
 4. Wydawca po realizacji zamówienia wystawia Zamawiającemu dokument sprzedaży. Przyjęcie Zamówienia przez Wydawcę potwierdzane jest poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego wraz z dokumentem sprzedaży.
 5. Umowa zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Wydawcę przyjęcia Zamówienia złożonego przez Zamawiającego, zgodnie z ust. 4 powyżej.
 6. Brak zaksięgowania wpłaty za zamówioną Prenumeratę lub Prenumeratę elektroniczną na rachunku Wydawcy w terminie 30 dni od złożenia zamówienia powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 7. Wydawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w ofercie prenumeraty czasopism, w szczególności w zakresie ceny, częstotliwości wydawania czasopism, okresów prenumeraty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Zamawiającego przed datą wejścia w życie zmiany, w szczególności ceny i ustalonych zasad akcji promocyjnych, które będą realizowane na dotychczasowych warunkach.

§4 Dostawa prenumeraty i koszty wysyłki

 1. Wysyłka egzemplarzy czasopism prawidłowo zamówionych w Prenumeracie odbywa się po opłaceniu Prenumeraty przez Zamawiającego i zgodnie z harmonogramem wydawniczym wybranego przez Zamawiającego czasopisma, przy czym dany numer czasopisma jest wysyłany do Zamawiającego nie później niż w dniu jego ukazania się na rynku w sprzedaży detalicznej.
 2. Zamówione egzemplarze w Prenumeracie są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany w zamówieniu adres pocztowy, przy czym co do zasady każdy numer wysyłany jest na wskazany adres przesyłką firmową. Deklarowany przez Pocztę Polską czas dostawy przesyłki firmowej w dostawie krajowej wynosi do trzech dni roboczych (D+3), w krajach europejskich do szóstego dnia roboczego po dniu nadania (D+6). Podane terminy dostarczenia przesyłki są terminami przewidywanymi. Poczta Polska nie określa terminu dostawy przesyłek ekonomicznych poza Europę.
 3. Jeśli Wydawca zdecyduje o dostarczeniu Prenumeraty za pośrednictwem innej firmy niż Poczta Polska to zasady i terminy dostawy będą dokładnie takie same.
 4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez działania lub zaniechania operatora za pośrednictwem którego wysyłana jest Prenumerata.
 5. Zamówienie Prenumeraty oznacza zgodę na określony powyżej sposób dostawy.
 6. Wydawca ma obowiązek dostarczenia egzemplarzy czasopism bez wad.

§5 Odstąpienie od Umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Zamawiający będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy o Prenumeratę lub Prenumeratę elektroniczną zawartej z Wydawcą, w terminie 14 dni, bez podania przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu. Z uwagi na charakter Usług świadczonych na rzecz Konsumentów w ramach Prenumeraty Elektronicznej, Zamawiający będący Konsumentami, wraz z potwierdzeniem zamówienia z obowiązkiem płatności, mogą wyrazić zgodę na udostępnienie Usług przed upływem 14 dni i rezygnują tym samym z możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni.
 2. Wydawca zwróci konsumentowi część lub całość kosztów, odpowiadających cenie za materiały nieudostępnione w ramach Prenumeraty lub Prenumeraty Elektronicznej, bez ponoszenia kosztów.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być wysłane: drogą mailową na adres prenumerata@oikos.net.pl lub listem poleconym na adres Dział Prenumeraty, Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., ul. Kaliska 1/7; 02-316 Warszawa.
 5. Zwrot należności wynikających z odstąpienia od umowy Prenumeraty lub Prenumeraty elektronicznej następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Umowa z Klientem może być rozwiązana przez Wydawcę ze skutkiem natychmiastowym w szczególności w przypadku stwierdzenia przez Wydawcę:
  a) podania nieprawdziwych danych identyfikacyjnych przez Klienta;
  b) wprowadzania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym (Klient nie ma prawa wprowadzania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym), w tym naruszających prawa osób trzecich;
  c) podejmowania przez Klienta działań mających na celu zakłócenie pracy systemu informatycznego Serwisu;
  d) podejmowania przez Klienta innych działań mogących skutkować powstaniem szkody dla Wydawcy;
  e) bezskutecznego upływu dodatkowego terminu 5 dni na usunięcie naruszeń.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie, Wydawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§6 Czas trwania Umowy

 1. Umowa o Prenumeratę lub Prenumeratę elektroniczną jest zawierana na czas określony równy okresowi prenumeraty czasopisma wybranej przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.

§7 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące realizacji Prenumeraty, Prenumeraty elektronicznej i zakupionych w prenumeracie czasopism, w tym niezgodności z zamówieniem powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres e-mail: prenumerata@oikos.net.pl lub listem poleconym na adres Dział Prenumeraty, Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., ul. Kaliska 1/7; 02-316 Warszawa.
 2. Indywidualne ustawienia komputera, monitora i łącza internetowego Klienta, powodujące błędne lub zniekształcone przeprowadzenie operacji, nie mogą być podstawą reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, adres Zamawiającego oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. W przypadku reklamacji dotyczącej wady egzemplarza czasopisma do reklamacji powinien być dołączony ponadto reklamowany egzemplarz.
 4. Reklamacje dotyczące opóźnień w dostawie prenumerowanych egzemplarzy lub nieotrzymania czasopisma w Prenumeracie lub Prenumeracie elektronicznej mogą być zgłaszane również w formie telefonicznej pod numerami telefonów: +48 22 659 36 50, +48 693 074 669, w terminie do 14 dni od daty ukazania się danego numeru czasopisma na rynku w sprzedaży detalicznej.
 5. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania, a decyzje Wydawcy odnośnie reklamacji wysłane drogą elektroniczną na adres email zgłaszającego lub, w przypadku braku adresu e-mail, listownie na adres korespondencyjny Zamawiającego podany w reklamacji.
 6. Decyzja Wydawcy co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyklucza prawa osoby zgłaszającej reklamację do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” odnośnik „Polubowne rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wydawcę swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z Regulaminu.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Zamawiającego i skutkuje usunięciem złożonego zamówienia.
 3. Administratorem danych osobowych jest Spółka Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-316) przy ul. Kaliskiej 1/7, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczo-Rejestrowy pod numerem KRS 0000082863 będącą płatnikiem VAT, NIP: 118-00-09-226, kapitał zakładowy: 393 000 PLN.
 4. Wydawca dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 5. Wszystkie dane osobowe powierzane lub przekazywane, przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/41/WE zwanym dalej „RODO”.
 6. Wydawca dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 7. Dane osobowe będą zbierane i przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Wydawcą, przedłożenia żądanej oferty lub wykonania prawnie uzasadnionych interesów Wydawcy, dla celów:
  a) umożliwienia Zamawiającemu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
  b) realizacji zawartej z Zamawiającej umowy o świadczenie usług,
  c) obsługi zapytań i zgłoszeń, które Zamawiający kierują do Wydawcy,
  d) umożliwienia kontaktowania się z Zamawiającym w celu związanym ze świadczonymi na jego rzecz usługami,
  e) przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 8. Dane w celach wskazanych w ust. 7 przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 9. Państwa dane możemy przekazywać podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także podmiotom archiwizującym dane. W przypadku konieczności dostarczenia poczty tradycyjnej dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym w celu dostarczenie listu lub przesyłki. Podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa tylko, gdy wystąpią z żądaniem do Administratora powołując się na stosowną podstawę prawną.
 10. Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.
 11. Państwa dane osobowe mogą być pozyskiwane za pomocą formularzy wypełnianych na stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym, formularzu zamówień), jak również w kontaktach bezpośrednich.
 12. Strony internetowe prowadzone przez Administratora wykorzystują pliki cookies oraz podobne technologie. Cookies to niewielkie pliki zapisywane na Państwa komputerze, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje używane na odwiedzanych przez niego stronach, w celi dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i preferencji. Klient może w każdej chwili wyłączyć w przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies.
 13. Pliki cookies mogą być wykorzystywane m.in. do:
  a) celów statystycznych,
  b) mierzenia ruchu użytkownika na stronach,
  c) ustanawiania, utrzymywania i zarządzania sesją użytkownika a także do zapamiętywania jego preferencji.
 14. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wyjątkiem są sytuacje w której dane osobowy są niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 15. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 16. Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: w Warszawie (02-316) przy ul. Kaliskiej 1/7 lub mailem: sekretariat@oikos.net.pl
 17. W przypadku, jeśli Zamawiający wyrazi dodatkowo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez niego adres mailowy, Wydawca ma prawo wysyłać na podany przez Zmawiającego adres e-mail również informacje handlowe.

§9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw Zamawiającego (chyba, że zmiany wynikają z obowiązujących przepisów prawa). Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie zmian, zastosowania mają dotychczasowe postanowienia Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.

0
  0
  Koszyk
  Koszyk jest pustyPowrót do sklepu