Reklama

Reklama

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Określenia i definicje: 

Wydawca – Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o. 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7, KRS Warszawa nr 00000-82863 NIP 118-00-09-226, kapitał zakładowy 393.000 zł będąca Wydawcą miesięcznika „Drwal”. 

Zleceniodawca – osoba fizyczna lub osoba prawna zamawiająca publikację reklamy, artykułu promocyjnego lub dołączenie insertu do miesięcznika „Drwal”. 

Czasopismo – miesięcznik „Drwal” wydawane przez Wydawcę.

§ 2

Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam, artykułów promocyjnych i dołączanych insertów.

§ 3

Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane siłami wyższymi, które zakłóciły częściowo lub całkowicie produkcję lub dystrybucję Czasopisma.

§ 4

Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy zamieszczenia reklam, artykułów promocyjnych, insertów jeżeli ich publikacja byłaby sprzeczna z prawem, dobrymi zwyczajami, naruszałaby normy etyczne czy mogłaby narazić Wydawcę na szkody.

§ 5

Wydawca ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, artykułu sponsorowanego, insertu, jeżeli ich treść lub forma jest sprzeczna z charakterem Czasopisma, a także kiedy może stanowić konkurencję dla działalności prowadzonej przez Wydawcę lub podmioty z nim powiązane.

§ 6

Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamieszczenia reklam, insertów bez podania przyczyny, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

§ 7

Zleceniodawca składając zamówienie na reklamę, artykuł promocyjny lub dołączenie insertu jednocześnie oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie, pokrewne, wynalazcze i inne, do posługiwania się znakami towarowymi, wizerunkami, zdjęciami etc., użytymi w zamówionych do publikacji reklamach, artykułach promocyjnych lub insertach. W przypadku niezgodności powyższych oświadczeń ze stanem rzeczywistym, wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Zleceniodawca.

II. Warunki zamieszczania reklam, artykułów promocyjnych, insertów

§ 8

Emisja reklamy, artykułu promocyjnego, dołączenie insertu dokonywane są na podstawie pisemnego zamówienia dostarczonego przez Wydawcę, które zostało podpisane i odesłane przez Zamawiającego do Wydawcy pocztą tradycyjną, czy pocztą elektroniczną lub na podstawie ustaleń w korespondencji mailowej między Zleceniodawcą i Wydawcą. Adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej są zamieszczone na niniejszej stronie w zakładce KONTAKT.

§ 9

Terminy dostarczenia zamówienia, terminy przesłania materiałów do składu reklam i artykułów promocyjnych oraz terminy dostarczenia gotowych reklam zamieszczone są w zakładce REKLAMA w Informatorze wydawniczym.

§ 10

Zleceniodawca może zrezygnować z publikacji reklamy, artykułu promocyjnego i dołączenia insertu bez konsekwencji finansowych najpóźniej do 1 dnia miesiąca poprzedzającego ukazanie się kolejnego wydania Czasopisma, w którym ma być zamieszczona reklama, artykuł promocyjny lub insert Zleceniodawcy. Jeżeli Zleceniodawca odstąpi od zamówienia z przyczyn niezależnych od Wydawcy w terminie późniejszym od określonego w §10, jest zobowiązany do natychmiastowej zapłaty 50% ceny. Rezygnacja wymaga formy pisemnej. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po terminie przekazania gotowych reklam Wydawca obciąży Zleceniodawcę opłatą w wysokości 100% wartości zlecenia.

§ 11

Materiały reklamowe gotowe do druku muszą być przesłane w formie elektronicznej zgodnej z wymogami określonymi w zakładce REKLAMA w Informatorze wydawniczym.

§ 12

W przypadku niedostarczenia materiałów do składu bądź nowego projektu reklamy zgodnie z terminarzem wydawniczym pisma, Wydawca ma prawo zamieścić projekt z poprzedniego wydania, o ile reklama nie została zarezerwowana po raz pierwszy.

§ 13

Do wszystkich dostarczanych reklam należy dołączyć próbny wydruk (proof). W przypadku jego braku nie będą uwzględniane reklamacje dotyczące prawidłowego odwzorowania kolorów.

§ 14

Wydawca nie odpowiada za opóźnienie publikacji lub wady druku spowodowane niewłaściwą treścią lub jakością materiałów reklamowych.

§ 15

W przypadku insertu Zleceniodawca zobowiązany jest podać dokładny format i wagę insertu. Informacje te są podstawą do wyceny kosztów dołączenia insertu i muszą być umieszczone na zamówieniu lub w korespondencji mailowej.

§ 16

Termin dostarczenia insertów do drukarni, w której drukowane jest czasopismo, pokrywa się z terminem oddania gotowej reklamy w Informatorze wydawniczym.

§ 17

Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość techniczną dołączanych insertów. Ponadto Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia mechaniczne insertów powstałe w trakcie transportu oraz kolportowania miesięcznika „Drwal”

§ 18

Wydawca nie zapewnia Zleceniodawcy wyłączności na zamieszczenie w danym numerze insertu. Możliwe i dopuszczalne będą przypadki, że w jednym wydaniu „Drwala” będzie kilka insertów różnych podmiotów, w tym także prowadzących konkurencyjną działalność. 

Wydawca może, w określonych przypadkach zapewnić Zleceniodawcy wyłączność na zamieszczenie insertu w określonej edycji danego tytułu, pod warunkiem uiszczenia przez Zleceniodawcę stosownej dopłaty wynikającej z obowiązującego cennika Wydawcy. 

III. Płatności

§ 19

Formaty i ceny reklam w miesięczniku „Drwal” podane są w zakładce REKLAMA w Informatorze wydawniczym. Ceny nie zawierają podatku VAT.

§ 20

Płatności za reklamy, artykuły promocyjne i inserty dokonywane są przelewem na konto bankowe w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystawienia faktury VAT.

§ 21

W przypadku indywidualnych ustaleń, zapłata za zamieszczenie reklamy, artykułu promocyjnego i insertu następuje w terminie zgodnym z informacją podaną w podpisanym zamówieniu lub korespondencji mailowej.

§ 22

W przypadku zamówień cyklicznych Wydawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania emisji reklam, artykułów promocyjnych i insertów w przypadku niedotrzymywania terminów płatności przez Zleceniodawcę.

§ 23

W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w §22, Wydawca ma także prawo odmówić przyjęcia zamówienia na zamieszczanie następnych reklam, artykułów promocyjnych i insertów Zleceniodawcy lub działającej w jego imieniu osoby fizycznej bądź prawnej.

§ 24

Zamieszczenie niestandardowej reklamy, a także insertu będzie wyceniane indywidualnie przez Wydawcę.

IV. Reklamacje

§ 25

Podstawą rozpatrywania reklamacji jest próbny wydruk będący wiernym odzwierciedleniem barw (proof) odpowiadający rzeczywistym wymiarom wydruku, dostarczony przez Zleceniodawcę przed wykonaniem usługi. 

Reklamacje dotyczące jakości i sposobu zamieszczania reklam, artykułów promocyjnych i insertów Zleceniodawca powinien zgłosić pisemnie w terminie do 10 dni roboczych od daty pierwszej emisji zakwestionowanej reklamy, artykułu sponsorowanego, insertu. 

Reklamacja złożona w formie pisemnej powinna zawierać:
– w odniesieniu do emisji reklam – dokładny opis nieprawidłowości w opublikowaniu reklamy, w stosunku do złożonego zamówienia, bądź informację, że nie doszło do emisji pomimo dostarczonego zamówienia, datę i numer wydania czasopisma, w którym miało dojść do emisji reklamy, 

– w odniesieniu do emisji insertów – dokładny opis nieprawidłowości w wykonaniu insertowania w stosunku do złożonego zamówienia, bądź informację, że nie doszło do insertowania pomimo dostarczonego zamówienia i insertów. 

Odpowiedzi na złożone reklamacje udziela upoważniony pracownik Wydawcy w formie pisemnej. 

Niedotrzymanie terminu zgłoszenia reklamacji, niezachowanie jej formy pisemnej, powoduje utratę przez Zleceniodawcę prawa do reklamacji reklamy, artykułu promocyjnego bądź insertu jak też kolejnych dotkniętych wadą lub usterką emisji tego samego materiału w przypadku publikacji cyklicznych. 

Wydawca jest zobowiązany sprostować wady wówczas, gdy reklamacja jest uzasadniona. Formę rekompensaty za wady, w drodze negocjacji, ustalą między sobą: Wydawca i Zleceniodawca.

V. Postanowienia końcowe

§ 26

W sprawach nieuregulowanych powyższymi zasadami, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o Prawie prasowym oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 27

Wszelkie spory wynikające z realizacji zamówień na reklamy, artykuły promocyjne, insertowanie w Czasopiśmie, będą rozstrzygane w sądzie rejonowym właściwym dla siedziby Wydawcy. 

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.

0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu