Wydrukuj

Nowela Prawa zamówień publicznych wprowadza ostrzejsze podejście do badania konfliktu interesów przy zamówieniach publicznych. Nowelizacja czeka na podpis prezydenta – jeśli zyska jego akceptację, nowe przepisy wejdą w życie w drugiej połowie lipca.
 
Nowela m.in. uszczegółowia i rozszerza katalog przesłanek stanowiących podstawą do wykluczenia zamawiającego z przetargu. Według obecnych przepisów w procesie przygotowania zamówienia po stronie zamawiającego nie mogły uczestniczyć m.in. osoby, które ubiegały się o udzielenie tego zamówienia, ich małżonkowie, krewni, byli pracownicy firm ubiegających się o zamówienie czy inne osoby, które „pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób”.
W myśl nowych przepisów doszło do tego zabezpieczenie po stronie wykonawcy: jeżeli wykonawca, lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, albo jego pracownicy pozostają w wymienionych wyżej relacjach (m.in. małżeństwo, pokrewieństwo, etc.) z zamawiającym czy np. członkami komisji przetargowej – to ten fakt także może być przesłanką do wykluczenia zamawiającego.
Nowela przewiduje np., że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwa skarbowe, korupcję w sektorze publicznym czy nielegalne zatrudnianie cudzoziemców. W wypadku firm, wykluczenie następuje, jeśli tych przestępstw dopuścił się np. jej właściciel lub członek zarządu.
W myśl noweli wykluczeniu z zamówienia podlegają także wykonawcy, którzy bezprawnie wpływali lub próbowali wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące im uzyskać przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Innym powodem do wykluczenia jest zawarcie porozumienia w celu zakłócenia konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Więcej na temat nowelizacji Prawa zamówień publicznych pisaliśmy w Drwalu nr 7/2016.
 

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

Zostaw komentarz

0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu